Niewydolność Serca

Home / Niewydolność Serca

CardApp w zapobieganiu ostrej niewydolności serca

przewodnienie organizmu
sytuacja zagrażająca życiu

Niewydolność serca to niemal epidemia, która prowadzi w UE oraz USA do ponad 4 milionów hospitalizacji rocznie. Ponad 60% takich sytuacji jest poprzedzonych przewodnieniem organizmu pacjenta, które nie zostanie zauważone.

wczesna diagnoza, zapobieganie
brak hospitaliacji, obniżenie kosztu procedur medycznych

Aplikacja CardApp pozwala wcześnie zdiagnozować przewodnienie oraz włączyć działania zapobiegawcze. Dedykowany algorytm analizuje wyniki pacjenta które ten uzyskał samodzielnie w domu. Dzięki podstawowym urządzeniom takim jak ciśnieniomierz, waga czy krokomierz pacjent przeprowadza wszystkie potrzebne badania dla pracy CardApp. Wyniki mogą zostać wpisane ręcznie do systemu lub automatycznie poprzez technologię Bluetooth, jeśli pacjent takie urządzenia posiada.

Najważniejsza rzecz w zapobieganiu ostrej niewydolności serca, to systematyczność. Pomaga ona lekarzowi wyciągać wnioski, które opierają się na wiarygodnych danych. Dodatkowo umożliwia ona wgląd w stan zdrowia umożliwiając odkrywanie powiązań pomiędzy wydolnością krążenia a stylem życia.

Aplikacja mobilna dla pacjenta
Aplikacja mobilna dla pacjenta została stworzona, aby zbierać dane dotyczące stanu jego zdrowia. Pacjent może samodzielnie wprowadzać do aplikacji wyniki przeprowadzanych w domu badań. Aplikacja zbiera cztery wartości:

 • ciśnienie tętnicze
 • wagę ciała
 • puls
 • liczbę pokonanych kroków

Po wprowadzeniu danych pacjent wysyła je do naszego systemu. Dedykowany algorytm ocenia ryzyko zaostrzenia stanu pacjenta i powiadamia personel medyczny w przypadku wystąpienia istotnych odchyleń od normy.

Powiadomienia o zmianie poziomu ryzyka
CardApp oblicza ryzyko zaostrzenia niewydolności serca w ciągu najbliższych kilku dni. Gdy zmienia się klasyfikacja grupy ryzyka u pacjenta, powiadamiany o tym zostaje personel medyczny. W tym momencie najważniejszym aktorem systemu jest kardiolog. My sugerujemy zmianę grupy ryzyka ale nie informujemy o tym automatycznie pacjenta. To jest rola lekarza a my pozostajemy elementem wczesnego ostrzegania przed zagrożeniem dla pacjenta.
Platforma chmurowa dla personelu medycznego
Cała historia pacjenta jest dostępna dla kardiologa na platformie chmurowej. Będąc lekarzem możesz śledzić wyniki badań swoich pacjentów na osi czasu. Gdy pacjent dostarczy nowych danych, algorytm CardApp określa aktualny stan zdrowia pacjenta i szacuje potencjalne ryzyko wynikające ze zmian zachodzących w jego ciele, które mogą prowadzić do przewodnienia organizmu i poważnej niewydolności serca. Personel medyczny jest zawiadamiany w przypadku nagłych zmian i sytuacji zagrażających życiu pacjenta. Co więcej, na platformie chmurowej może on analizować szczegóły związane ze stanem zdrowia pacjenta i ma dostęp do aktualnych wyników badań.
Dedykowany algorytm przewidujący niewydolność serca
Analiza zależności zebranych danych umożliwia przewidywanie potencjalnych sytuacji i stanów, które zagrażają życiu pacjenta. Zmusza to pacjenta do szukania natychmiastowej konsultacji, aby uniknąć wielodniowej hospitalizacji, która wiąże się z drogim leczeniem na specjalistycznym Oddziale Kardiologii.

Korzyści

DLA UBEZPIECZEŃ MEDYCZNYCH

 • niższe koszty procedur związanych z niewydolnością serca
 • wyższa zyskowność portfela ubezpieczeniowego
 • szybsza wykrywalność choroby i tańsze leczenie

DLA PERSONELU MEDYCZNEGO

 • mniejsza liczba hospitalizacji
 • niższa śmiertelność wśród pacjentów z niewydolnością serca
 • lepszy dostęp do pacjentów mieszkających w odległych miejscach
 • lepsze diagnozowanie dzięki kompleksowym i obiektywnym wynikom

Dla Pacjentów

 • wczesne wykrycie poważnej niewydolności serca
 • uniknięcie niebezpiecznych hospitalizacji dzięki zastosowaniu łatwego w użyciu, bezprzewodowego systemu do wczesnej diagnozy i opieki zapobiegawczej
 • zwiększone poczucie bezpieczeństwa

Przypadek Kliniczny

56 letni pan Michał po zawale jest świadomy ryzyka wystąpienia ostrej niewydolności serca w bliskiej przyszłości. Wie, że musi monitorować swoje serce każdego dnia. Dziś proces jego leczenia wymaga regularnego mierzenia ciśnienia krwi, wagi ciała, pulsu i liczby przebytych kroków. Codzienne monitorowanie jest kluczowe dla jego bezpieczeństwa. W zeszłym tygodniu jego kardiolog został powiadomiony przez system wczesnego ostrzegania CardApp o zagrożeniu dla pana Michała. Jego wyniki się zmieniły i specjalny algorytm zmienił jego grupę ryzyka z zielonej na żółtą. Jedna krótka wizyta, jedna dodatkowa tabletka i dwa dni później pan Michał znowu miał status zielony w systemie. Uniknął ostrej niewydolności serca ponieważ system ostrzegł jego lekarza z kilkudniowym wyprzedzeniem. Pan Michał dziś nie tylko może analizować bieżące wyniki ale również ma dostęp do ich historii.

Problemy, które rozwiązujemy

Dla Ubezpieczeń Medycznych

 • ubezpieczenie medyczne pokrywa koszty wszystkich zakontraktowanych procedur, niezależnie od ich liczby wystąpień
 • zakontraktowane procedury nie mogą zostać wyeliminowane, może natomiast zostać zmniejszona liczba zdarzeń, które ich wymagają, to pozwoli optymalizować koszt portfela świadczeń

Dla Personelu Medycznego

 • kardiolodzy mogliby ocalić więceń istnień gdyby dysponowali lepszymi narzędziami prewencyjnymi i systemami wczesnego ostrzegania

Dla Pacjentów

 • istotą niewydolności serca jest wysoka śmiertelność sięgająca wielu procent rocznie
 • szacowana 5-cio letnia śmiertelność sięga 50%, co przekracza śmiertelność w większości nowotworów
Contact Us

You can send us an email and we'll get back to you soon.